CO2 beregner

Når I sorterer affaldet i jeres virksomhed til genanvendelse, kan der opnås CO2 besparelser. Indtast dine affaldsmængder nedenfor, og se hvor meget CO2 du sparer ved at sortere dit affald. Har I brug for hjælp til at blive bedre til at sortere, så book et gratis og uforpligtende møde med en af vores miljøkonsulenter nedenfor.

CO2 beregner
Jern & stål
Plastaffald
Papir og papaffald
Aluminium
Glas
Madaffald

Indtast periode

Send resultatet til dig selv

Navn
Navn
Fornavn
Efternavn
Er du interesseret i mere?

Kilder og grundlag for beregninger

*CO2 besparelses beregningerne bygger på “Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032” udarbejdet af Miljøministeriet juli 2021. REMONDIS arbejder på at udvikle en bedre og mere reel CO2 beregningsmodel.

Her er udtræk fra hvad Ervhervsstyrelsen har skrevet omkring den nuværende beregningsmodel:

“Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Energistyrelsen udarbejdet en CO2-beregner til virksomheder på virksomhedsguiden.dk, som bruger Greenhouse Gas Protocol ”Corporate Standard”, der baserer sig på attributiv-LCA og den internationale database Exiobase”.

“Vurderinger og estimater for nogle af de væsentligste miljø- og klimaeffekter for centrale materialestrømme. Estimaterne for klimaeffekterne kommer fra CO2-beregneren på virksomhedsguiden.dk. Klimabelastningen ved indkøb af hhv. nyt og genanvendt materiale (inkl. indirekte udledninger) er brugt til at angive den estimerede effekt ved forebyggelse og genanvendelse. Det antages, at klimaeffekten ved forebyggelse af affald svarer til undgået indkøb af nyt materiale, mens klimaeffekten ved genanvendelse svarer til forskellen på klimabelastningen mellem indkøb af nyt og genanvendt materiale. I praksis vil disse antagelser ofte være forsimplede ift. virkeligheden. Estimaterne er derfor behæftet med en vis usikkerhed og baserer sig på en attributiv-LCA, der angiver gennemsnitsbetragtninger for de udledninger af drivhusgasser, der på globalt plan følger af udvinding, forarbejdning, forbrug og affaldshåndtering for forskellige materiale- og affaldsstrømme. Tallene er derfor væsentligt forskellige fra fx opgørelsen af udledningerne fra affaldsforbrænding i Danmark. De konkrete miljø- og klimaeffekter forbundet med forebyggelse og genanvendelse af et specifikt produkt vil bl.a. afhænge af den specifikke sammensætning af produktet, produktionsforholdene, energisystemet i produktionslandene og typen af affaldsbehandling. De angivne estimater kan dog bruges til at illustrere størrelsesordenen for klimaeffekten ved forebyggelse og genanvendelse af en række affaldsstrømme”.

Se mere om Miljøministeriets “Handlingsplan for cirkulær økomoni” her.

**Forudsætningerne for beregningerne er baseret på rapport af Henrik Wenzel, Syddansk Universitet. Opdateret pr. 25. oktober 2021. REMONDIS samarbejder hovedsageligt med Daka – Refood i forbindelse med tømning af madaffald og beregningerne baserer sig derfor på Dakas beregninger. Se mere på ReFood https://www.refood.dk.

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Den nye affaldsbekendtgørelse

Bliv klogere på hvad den nye affaldsbekendtgørelse betyder for din virksomhed.

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap

Papir

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD